!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Samfällighet

2017-12-17

Till samtliga fastighetsägare inom området Solhaga-Krokudden, Nämdö, Värmdö kommun, samt markägarna i området mellan Tjusvik och den s k Mastvägen.

 

BILDANDE AV SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Värmdö kommun ställde som villkor för sitt bidrag till upprustningen att markägarna skulle ansöka om förrättning för inrättande av en vägsamfällighet, för att garantera vägens fortsatta skötsel. I och med denna lantmäteriförrättning blir Krokviksvägen en gemensamhetsanläggning (GA). En GA ska i allmänhet skötas av en samfällighetsförening, som är en obligatorisk sammanslutning av de berörda fastighetsägarna.

Begäran om förrättning skickades in till Lantmäteriet i februari i år och kommer med normal handläggningstid att utföras under första halvåret 2018. Förutom att sköta vägen för brukarnas bästa, kan samfälligheten vid behov ta upp lån och uppbära bidrag. Den som vill läsa in sig på gemensamhetsanläggning och samfällighetsföreningar kan söka på de orden på lantmateriet.se. Där finns detaljerade beskrivningar att ladda ner.

SAMRÅD

När det gäller Krokviksvägen finns alternativet att det bildas en ny förening, eller att en befintlig samfällighet utvidgas. F n finns två samfälligheter i vägens närhet, Tjusvik och Norrängen. I januari 2018 kommer IfK att skicka ut mer information om vad Lantmäteriet förväntas göra i samband med förrättningen och hur vi som fastighetsägare påverkas. Berörda fastighetsägare är välkomna att höra av sig till undertecknad redan nu med frågor och synpunkter.

 

/Malcolm Dixelius, ordförande i IfK