!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Samfällighet

2018-10-31

KROKVIKSVÄGEN BLIR TJUSVIKSVÄGEN

Lantmäteriets förslag till gemensamhetsanläggning för Krokviksvägen är nu offentligt. Lantmätaren har valt att bara inkludera sträckan Länsväg 690 - Tjusvik. Fastigheterna Krokvik-Krokudden får därmed ingen kontakt med vägen och kommer inte heller att vara med och betala. Fastigheterna i Tjusvik får alla andelstalet 1. 9 fastigheter söder om Tjusvik (Norrängen och två mellanliggande) får andelstalet 0,2. I vilken mån de privata fastighetsägarna, kommunen eller Skärgårdsstiftelsen kommer att bidra till underhållet av vägen är en förhandlingsfråga för den kommande samfällighetens styrelse. Kommunen och Skärgårdsstiftelsen kommer att delta med representanter på Lantmäteriets möte den 12 november.


När det gäller kostnaderna för Lantmäteriets förrättning, föreslår styrelsen för Intresseföreningen för Krokviksvägen att föreningens kassa så långt möjligt används för att betala dessa kostnader. Förutsättningen för det är att ett eventuellt underskott tas om hand av den kommande samfälligheten. Det förslaget kommer också att behandlas på Lantmäteriets möte.
 
För enkelhetens skull publicerar vi här Lantmätarens karta. Lantmäteriets beskrivning finns i dokumentet "GA Beskrivning" och kan laddas ner nedan. Fastigheterna som heter Rörstrand i beskrivningen ligger söder om Tjusvik.

Vägsträckningen:


KROKVIKSVÄGEN BLIR ÄNDÅ FARBAR
Samtidigt som Lantmäteriet avstår från att ta med sträckan Tjusvik-Krokvik i gemensamhetsanläggningen pågår diskussioner mellan markägarna (Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen) och Vattenfalls entreprenör att ändå göra en mindre upprustning av den vägsträckan. Skälet är att den behövs för transporter av material och personal under det fortsatta arbetet med schaktning och rivning av det gamla elnätet. Grus har redan forslats till Tjusvik och kommer enligt planen att användas till att fylla igen en del gropar och hål, samt förstärka vägbanan på den branta sträckan ner mot Krokvik. Schaktningen för högspänning och fiber från Tjusvik till Krokudden pågår. Rivningen av det gamla nätet väntas ske till våren.
 
Om någon har frågor om detta går det bra att kontakta undertecknad.
/Malcolm

2018-03-07

Lantmäteriet satte den 6 mars igång processen att bilda en samfällighet för gemensamhetsanläggningen (GA) Krokviksvägen  med ett inledande informationsmöte. Alla fastighetsägare var kallade till detta. För att underlätta för lantmäteriet har IfK tagit på sig att sammanställa fastighetsägarnas synpunkter när det gäller omfattning och organisation av en samfällighet. Här hittar du dokument som ger underlag för ditt ställningstagande.  

Nu finns också en sammanställning av enkätsvaren här - se dokumentet Enkät Sammanställning

Dokument

GA Beskrivning.pdf 2018-10-31
ENKÄT SAMMANSTÄLLNING.docx 2018-06-07
INFO OM BILDANDET AV GA KROKVIKSVÄGEN 2018-05-16.pdf 2018-05-16
INFO OM BILDANDET AV GA KROKVIKSVÄGEN 2018-05-02.pdf 2018-05-02
Sektionsindelning.pdf 2018-05-02
Info 2017-12-17.pdf 2018-05-02